Дали сте запознаени со услугата професионална ориентација и кариерно советување?

Дали сте запознаени со услугата професионална ориентација и кариерно советување? Можеби не сте! Но АВРСМ со оваа услуга секоја година опфаќа 34% од предвидениот број на невработени граѓани (1 800), но нема информација за тоа колкав износ на средства се потрошени за истата.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.