Потребно е да се воведат мерки и програми што ќе овозможат вклучување на невработени лица од стечајни постапки…

Потребно е да се воведат мерки и програми што ќе овозможат вклучување на невработени лица од стечајни постапки, бидејќи во 2018 година, за разлика од изминатите четири години средствата потрошени за оваа намена се зголемени за 30 %, но не за активни програми и мерки за вработување, туку за исплата на паричен надоместок за невработени лица од стечајни постапки и приватизација.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија