Според изјавите на граѓаните,дадени 2018 година,

Според изјавите на граѓаните,дадени 2018 година, помалку од половина занаат дека имаат право на користење на програмата за самовработување на инвалидини лица.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.