Средствата за активните програми и мерки за вработување во 2018 година се зголемени за 154 милиони денари во однос на 2017 година…

Средствата за активните програми и мерки за вработување во 2018 година се зголемени за 154 милиони денари во однос на 2017 година, но и покај тоа со некои од активните програми и мерки за вработување се опфатени помалку невработени граѓани во однос на 2017 година. Во рамки на програмата за самовработување се потпишани 100 договори за доделување на грант помалку во однос на 2017 година, а со програмата за субвенционирање на плати се вработени од 30 244 до 30 260 лица помалку во однос на проектот „Македонија вработува“.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија