1.644 невработени граѓани се соочуваат со некаков проблем во пристапот до активните мерки за вработување

1.644 невработени граѓани се соочуваат со некаков проблем во пристапот до активните мерки за вработување. Две години по ред доставуваме барања и предлози до Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување на Република Северна Македонија, меѓутоа истите сеуште не преземале чекори за надминување на идентификуваните проблеми.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија