Поднесени барања и добиени одговори за програмското и буџетското извршување на Програмата за самовработување, програмата „Македонија вработува 2“ и услугите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ, предвидени со Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2018 година.

Поднесени барања

2018 година

Добиени одговори

2018 година

Поднесени барања и добиени одговори за програмското и буџетското извршување на Програмата за самовработување, програмата „Македонија вработува 2“ и услугите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ, предвидени со Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2017 година.

Поднесени барања

2017 година

Добиени одговори

2017 година

Поднесени барања и добиени одговори за програмското и буџетското извршување на Програмата за самовработување, програмата „Македонија вработува 2“ и услугите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ, предвидени со Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2016 година.

Поднесени барања

2016 година

Добиени одговори

2016 година

Поднесени барања и добиени одговори за програмското и буџетското извршување на Програмата за самовработување, програмата „Македонија вработува 2“ и услугите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ, предвидени со Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2015 година.

Поднесени барања

2015 година

Добиени одговори

2015 година

Поднесени барања и добиени одговори за програмското и буџетското извршување на Програмата за самовработување, програмата „Македонија вработува 2“ и услугите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ, предвидени со Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување за 2014 година.

Поднесени барања

2014 година

Добиени одговори

2014 година