Годишен извештај за работењето на Агенцијата за вработување на РСМ за 2019 година

Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за вработување на РМ за 2018 година

Годишен извештај за 2018 година

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година

Годишен извештај за 2017 година

Завршна сметка на буџетот на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година – 1 дел

Завршна сметка на буџетот на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година – 2 дел

Завршна сметка на буџетот на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година – 3 дел

Завршна сметка на буџетот на Агенцијата за вработување на РМ за 2017 година – 4 дел

Годишни извештаи за работењето на Агенцијата за вработување на РМ за 2016 година

Годишен извештај за 2016 година

Годишни извештаи за работењето на Агенцијата за вработување на РМ за 2015 година

Годишен извештај за 2015 година

Годишни извештаи за работењето на Агенцијата за вработување на РМ за 2014 година

Годишен извештај за 2014 година

Годишните извештаи за програмското и буџетското работење на агенцијата за вработување на РМ се објавуваат тековно на следниот линк: http://www.avrm.gov.mk/godishni-izveshtai.nspx

A title

Image Box text