Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2020 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2019 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година  – Октомври, 2019

Оперативен план за 2019 година за спроведување на активности од Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020, кои се во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година – Мај, 2019

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година  – Јули, 2019

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2018 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018

Оперативен план за 2018 година за  спроведување на активности  од Националниот план за акција за родова еднаквост  2018-2020, кои се во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија

 

 

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2016 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2015 година

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015

Прва измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 

Втора измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за…

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2014 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Прва измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 

Втора измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 

Трета измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014

Четврта измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014

Усвоените Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување, како и нивните измени и дополнувања се објавуваат тековно на следниот линк: http://www.avrm.gov.mk/operativen-plan.nspx

A title

Image Box text

A title

Image Box text