Активните програми и мерки за вработување на пазарот на трудот, предвидени со годишните Оперативни планови за вработување, се утврдуваат и ѝ се предлагаат на Владата на РМ од страна на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на РМ. Овие две институции се клучни институции коишто треба да го осигураат создавањето на нови работни места, да поддржат креирање на нови работни места и зголемување на вработеноста на невработените лица. Дополнително, важно е да се наспомене дека и средствата за реализирање на утврдените и предложените програми и мерки за вработување се обезбедуваат преку буџетите на гореспоменатите институции.

Владата на РМ ги разгледува и ги усвојува предложените активни програми и мерки за вработување и буџетот за нивна реализација. Важно е да се наспомене дека при разгледувањето на предложените програми и мерки Владата на РМ води сметка за нивната усогласеност со Програмата на Владата на РМ, Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика, Акцискиот план за вработување на млади и обврските што произлегуваат од Глобалниот пакт за работни места на Меѓународната организација на трудот.

По усвојувањето на годишните оперативни планови, надлежна институција за спроведување на програмите и мерките, како и трошењето на средствата е Агенцијата за вработување на РМ, а пак Министерството за труд и социјална политика се јавува само како нејзин носител.

Заради подетално запознавање со тековните и минатите активни програми и мерки, како и со износот на планирани и потрошени средства за нивна реализација, инернет-страницата socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk Ви нуди можност на едно место да пристапите до годишните планови и извештаи за периодот од 2014 до 2018 година кои се објавени на интернет-страницата на Агенцијата. Дополнително, за овие информации што не се јавно достапни, socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk Ви овозможува пристап до податоци добиени во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот

 

Годишни програмски и

буџетски извештаи на

АВРМ

 

Податоци добиени преку

барања за информации

од јавен карактер